Thương gia Do Thái – bậc thầy kinh doanh

80.500 VND