Kỹ năng biên phiên dịch Trung-Việt, Việt-Trung thực chiến tập 2

154.000 VND