Kỹ năng biên phiên dịch Trung-Việt, Việt-Trung thực chiến tập 1

161.000 VND